Kwaliteit

Voor Forte Kinderopvang is het vanzelfsprekend dat wordt voldaan aan alle wet- en regelgeving binnen de kinderopvang. Onze opvang voldoet dan ook aan de allerhoogste kwaliteitsnormen.

 • Alle vestigingen voldoen aan de eisen binnen de Wet Kinderopvang, de eisen van de GGD en daarnaast het Forte Kwaliteitssysteem.
 • Onze locaties zijn gehuisvest in kwalitatief hoogwaardige panden die voldoen alle eisen die aan kinderopvang worden gesteld.
 • Alle vestigingen voldoen aan het wettelijk verplichte 4-ogen principe, waarbij er in een kinderdagverblijf altijd twee volwassenen zijn die de groep kinderen kunnen zien of eventueel horen.
 • Jaarlijks maken wij voor alle vestigingen een risico-inventarisatie Veiligheid en Gezondheid, zoals voorgeschreven door de Wet Kinderopvang en jaarlijks gecontroleerd door de GGD. Meer informatie over het beleid Veiligheid en Gezondheid is voor ouders beschikbaar via het Forte Ouderportaal.
 • Al onze medewerkers voldoen aan de gestelde opleidingseisen, bezitten een verklaring omtrent het gedrag, hanteren de gedrags- en beroepscode, werken vanuit het vastgestelde Pedagogisch Beleid en worden jaarlijks geschoold. Ook onze vrijwilligers en stagiaires bezitten een verklaring omtrent het gedrag.
 • De pedagogisch medewerkers van Forte Kinderopvang voldoen aan alle eisen en kwalificaties die aan hen worden gesteld. In de CAO Kinderopvang staan de opleidingseisen waaraan alle pedagogisch medewerkers moeten voldoen. Meer informatie over de opleidingseisen en kwalificaties vindt je hier.
 • Alle medewerkers zijn op de hoogte van de werkinstructies t.a.v. veiligheid en gezondheid. Deze werkinstructies worden meerdere malen per jaar geactualiseerd en geaudit volgens het Forte Kwaliteitssysteem.
 • Medewerkers bij Forte Kinderopvang hebben een signalerende functie en zij hanteren de Meldcode Kindermishandeling en Huiselijk Geweld. Deze meldcode geeft via een stappenplan aan hoe te handelen wanneer er signalen zijn die kunnen duiden op huiselijk geweld of kindermishandeling. Het doel van een verplichte meldcode is dat sneller en adequater gehandeld en in een vroeg stadium hulp kan worden ingeschakeld.
 • Elke vestiging van Forte Kinderopvang staat onder leiding van een clustermanager. De clustermanager voert binnen zijn cluster ook de functie uit van pedagogisch beleidsmedewerker/coach volgens de wet IKK. Zij begeleidt de teams op de vestigingen. Daarnaast houdt ze zich bezig met het (mede) ontwikkelen, vertalen, implementeren en uitvoeren van pedagogisch beleid en ondersteunt ze de medewerkers bij vragen over pedagogisch handelen. De clustermanager heeft als allround coach een actieve rol in de verbetering van de pedagogische kwaliteit van dienstverlening en professionele ontwikkeling van de pedagogisch medewerkers. Als coach draagt ze zorg voor de juiste uitvoering van het beleid op de werkvloer.
 • Onze pedagogisch medewerkers worden in hun werkzaamheden ondersteund door middel van coaching, een goede aansturing en begeleiding door de clustermanager, door middel van interne scholing en door Video Interactieve Begeleiding.
 • Forte Kinderopvang luistert graag naar input van medewerkers (via haar tweejaarlijkse medewerkerstevredenheidsonderzoek), maar ook naar haar klanten. Dit doen wij via ons Klantenpanel en via de Oudercommissies. Ook houden wij regelmatig een klanttevredenheidsonderzoek onder onze ouders.